Werkwijze

Hieronder staat een overzicht van de verschillende stappen die worden gezet van aanmelding tot begeleiding of psychotherapie door een psycholoog, psychotherapeut of psychiater.

 

1. Aanmelding

U kan telefonisch of via e-mail aanmelden. Tijdens de aanmelding worden een aantal persoonsgegevens (naam en leeftijd cliënt, telefoonnummer) gevraagd. U zal ook gevraagd worden om kort toe te lichten waarom u contact opneemt met Groepspraktijk Het Park. Uw aanmelding zal verwerkt worden op onze centrale aanmeldingslijst. Op ons teamoverleg zal uw hulpvraag besproken worden. U mag van één van onze medewerkers een telefoontje verwachten van zodra er ruimte is om uw hulpvraag op te nemen. Meer specifieke informatie vindt u onder de rubriek ‘een afspraak’.

 

2. Intakegesprek(ken)

Tijdens de eerste gesprekken wordt getracht om een goed beeld van de cliënt en zijn/haar omgeving te bekomen. Samen proberen we de hulpvraag te concretiseren en te verhelderen. We proberen te komen tot een gedeeld beeld van het kind of de jongere met zijn/haar probleem. Aan het einde van deze gesprekken wordt in onderling overleg bepaald of verder onderzoek, begeleiding of psychotherapie aangewezen is. Afhankelijk van het verloop van de gesprekken mag u rekenen op 2 tot 5 gesprekken.

Wanneer u een gesprek hebt met één van onze kinder – of jeugdpsychiaters brengt u best een verwijsbrief van een behandelende arts mee. Wanneer u een verwijsbrief meebrengt van de behandelende arts van uw kind of jongere, dan kan u genieten van een hogere terugbetaling door het ziekenfonds. Dit kan dus uw huisarts zijn, een kinderarts of elke andere arts die een behandelrelatie heeft met uw kind of jongere.

Hier kan u een verwijsbrief downloaden.
Klik hier om de verwijsbrief psychiater te downloaden.
Klik hier om de verwijsbrief psycholoog te downloaden.
Klik hier om de verwijsbrief medewerkers te downloaden.

Wanneer u een gesprek hebt met één van onze psychologen brengt u best een document ‘terugbetaling psychologische bijstand’ mee van uw mutualiteit. U vindt deze terug op de website van uw mutualiteit.

 

3. Onderzoeksfase

Om een beter zicht te krijgen op de dynamiek van een kind of een jongere kan het soms zinvol zijn om bijkomend onderzoek uit te voeren. Vragenlijsten, oudergesprekken, neuropsychologisch onderzoek, observaties en belevingsonderzoek behoren tot de mogelijkheden. Na het verzamelen van de gegevens worden deze gescoord, geïnterpreteerd en gebundeld in een verslag. Tijdens een teamoverleg wordt er tot een gezamenlijk besluit en advies gekomen.

 

4. Adviesgesprek

Het adviesgesprek wordt uitgevoerd door de kinder- en jeugdpsychiater en/of door één van de psychologen. De resultaten uit het onderzoek en de eventuele diagnose worden besproken. Het advies voor verdere begeleiding wordt geformuleerd en er is ruimte voor vragen. Het verslag en eventuele attesten worden u nadien via de post thuis bezorgd.

 

5. Therapie en behandeling

Indien verdere therapie aangewezen is, zal dit met u besproken worden.  In onze groepspraktijk werken psychotherapeuten uit verschillende psychotherapeutische strekkingen. Meer specifieke informatie vindt u onder de rubriek ‘therapie’.